Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

Czcionka:

 

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, przesłać wniosek pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Gniewino.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego .


Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

 

FORMY POMOCYŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli posiadany przez nią dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli posiadany przez nią dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie                     są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

* w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj kwotą 542  zł, a dochodem tej osoby,

* w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj kwotą 456 zł, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.


Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 529  zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego należy przedłożyć w szczególności orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia o wysokości dochodów.
 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, w szczególności ze względu na:

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

* osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

* rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby i rodziny: wypłacany do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny.


Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na:

* pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,

* zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od sytuacji bytowej przy uwzględnieniu kryterium dochodowego osoby lub rodziny.


Zasiłek celowy specjalny

W uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

* specjalny zasiłek celowy, nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny,

* zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

Praca socjalna

Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom szeroki zakres pracy socjalnej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Praca socjalna jest to działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do tworzenia warunków służących temu celowi. Praca socjalna jest działaniem odnoszącym się do klienta i wymaga jego obecności. Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za kontrolowanie, analizę, wyjaśnianie i wybór odpowiednich działań.

Praca socjalna zatem to nie tylko swoista forma pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, ale również działalność wychowawcza ukierunkowana na pobudzanie aktywności i zaradności podopiecznego.

Na pracę socjalną składają się: poradnictwo, informowanie, wszelkie interwencje czynione na rzecz i w interesie osób znajdujących się w kręgu oddziaływania służb socjalnych.


Sprawienie pogrzebu.

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Jeżeli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie ma osób zobowiązanych do alimentacji, koszty pogrzebu pokrywa gmina. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku.


Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

* Poradnictwo prawne charakteryzuje się poprzez informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

* Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

* Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze.


 

Interwencje kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań na rzecz osób i rodzin w stanie kryzysu. Celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychologicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Interwencje mają na celu przyspieszenie załatwienia określonej sprawy czy też nadanie jej biegu pomyślnego dla osoby, na rzecz której pracownik socjalny podejmuje interwencje.


Schronienie, ubranie , posiłek

Gmina ma obowiązek udzielenia osobie i rodzinie prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.

* Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

* Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia.

* Pomoc doraźna lub okresowa w postaci ciepłego posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

* przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

* usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.


 

 

Ośrodki wsparcia

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznawane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

Ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom samopomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.


Dom Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny