Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

Czcionka:

 

 

Kryterium dochodowe - zmiana

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego w przepisach kryterium dochodowego. Warto jednak wiedzieć, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wsparcie finansowe, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł netto.
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł netto.
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 

Ośrodek pomocy społecznej ustalając dochód uprawniający do świadczenia pieniężnego bierze pod uwagę wszystkie dochody netto z miesiąca poprzedzającego wniosek o udzielenie pomocy (np. wynagrodzenie, renta, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

Od dochodu odlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Co ważne, są świadczenia, których nie wlicza się do dochodu. Wśród nich  znajdują się np. zasiłek celowy, świadczenie dla osoby bezrobotnej wykonującej prace społecznie użyteczne, wartość świadczenia w naturze, świadczenia z Programu Rodzina 500 Plus.

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać się o zwrotną lub bezzwrotną pomoc finansową.  W takim przypadku pomoc będzie miała charakter uznaniowy,  bo ustawa o pomocy społecznej nie wskazuje wprost o jakie konkretnie sytuacje chodzi.  Przyjęło się jednak, że jest to sytuacja wynikająca  z faktu zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową zdarzeń, którym nie można było w żaden sposób zapobiec.

Przepisy stanowią, że przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że możliwe jest samodzielne przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej (w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości), można odmówić przyznania świadczenia.

Od decyzji odmowej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

 

 

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, przesłać wniosek pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Gniewino.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego .


Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

 

FORMY POMOCYŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli posiadany przez nią dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli posiadany przez nią dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie                     są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

* w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj kwotą 542  zł, a dochodem tej osoby,

* w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj kwotą 456 zł, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.


Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 529  zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego należy przedłożyć w szczególności orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia o wysokości dochodów.
 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, w szczególności ze względu na:

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

* osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

* rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby i rodziny: wypłacany do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny.


Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na:

* pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,

* zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od sytuacji bytowej przy uwzględnieniu kryterium dochodowego osoby lub rodziny.


Zasiłek celowy specjalny

W uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

* specjalny zasiłek celowy, nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny,

* zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

Praca socjalna

Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom szeroki zakres pracy socjalnej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Praca socjalna jest to działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do tworzenia warunków służących temu celowi. Praca socjalna jest działaniem odnoszącym się do klienta i wymaga jego obecności. Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za kontrolowanie, analizę, wyjaśnianie i wybór odpowiednich działań.

Praca socjalna zatem to nie tylko swoista forma pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, ale również działalność wychowawcza ukierunkowana na pobudzanie aktywności i zaradności podopiecznego.

Na pracę socjalną składają się: poradnictwo, informowanie, wszelkie interwencje czynione na rzecz i w interesie osób znajdujących się w kręgu oddziaływania służb socjalnych.


Sprawienie pogrzebu.

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Jeżeli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie ma osób zobowiązanych do alimentacji, koszty pogrzebu pokrywa gmina. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku.


Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

* Poradnictwo prawne charakteryzuje się poprzez informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.

* Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

* Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze.


 

Interwencje kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań na rzecz osób i rodzin w stanie kryzysu. Celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychologicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Interwencje mają na celu przyspieszenie załatwienia określonej sprawy czy też nadanie jej biegu pomyślnego dla osoby, na rzecz której pracownik socjalny podejmuje interwencje.


Schronienie, ubranie , posiłek

Gmina ma obowiązek udzielenia osobie i rodzinie prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.

* Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

* Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia.

* Pomoc doraźna lub okresowa w postaci ciepłego posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

* przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

* usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.


 

 

Ośrodki wsparcia

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznawane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

Ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom samopomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.


Dom Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny