Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Archiwum

Czcionka:

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. Obywatelom polskim
 2. Cudzoziemcom:

Zgodnie z nowelizacją świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej jeżeli cudzoziemiec :

a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub

b) zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub

c) wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązywanie: Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej). Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek. O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

 

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona

 

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 2. (utracił moc);
 3. zawarła związek małżeński.

 

Okres świadczeniowy

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać

od 1 sierpnia

 

Dokumenty do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2015 r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - do 10 września,
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez w 2015r. stypendium na dziecko
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • kserokopie dowodów osobistych (obojga małżonków),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (oryginały),
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego
 • W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. ( dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy / decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / decyzja z urzędu pracy - kserokopie) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopia PIT 11 za 2015r. lub w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków PIT 37 za 2015r.); dokument określający datę uzyskania dochodu (np. umowa o pracę / zlecenie / dzieło/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / decyzja z urzędu pracy / decyzja o przyznaniu renty - kserokopie) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),
 • kserokopię wyroku, przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku, gdy rodzic pełnoletniej osoby uprawnionej wnioskuje o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pełnoletnia osoba uprawniona zobowiązana jest do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego rodzicowi – do działania w imieniu uprawnionego, w tym do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

 

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

 

UWAGA!

 

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

 1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;

Wniosek osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.
Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wypłacającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika

 

 1. Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
 3. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.
 4. Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
 • złożenia oświadczenia majątkowego,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
 • bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

 

Decyzja o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych


Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

 1. składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 1137, z późn. zm.) oraz
 2. po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

 

​​W przypadku otrzymania kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec tego samego dłużnika:

 

​​Art. 5a. [Wywiad alimentacyjny] 1. Po otrzymaniu kolejnego wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, dotyczącego tego samego dłużnika alimentacyjnego organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

 1. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego  w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych

 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Jeżeli jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności, o których mowa w ust. 3, przyłącza się do tego postępowania. Organ, który przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, ma te same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów.

 

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:

 

 1. informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu: wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) zaliczek alimentacyjnych, wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

​​

Biuro Informacji Gospodarczej

 

Art. 8a. Przekazanie informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej

Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(tj. Dz. U. z 2017 poz. 489)

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I SPRAW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWINIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko

została zatrudniona Pani Justyna Łaszewska   zamieszkała Gniewinko 9 B.

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania ogłoszone w naborze z dnia 21.05.2020r.

 

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              Renata Łuszczak

 

 

Gniewino dnia 09.06.2020r.

 

 

 

             

Kierownik  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie
ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referent  ds.  Funduszu Alimentacyjnego i spraw administracyjno - biurowych

 

1.       Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe,

b)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

f) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,

h) udokumentowany staż pracy  na stanowisku prowadzącym sprawy osób uprawnionych do alimentów ( co najmniej 6 miesięcy)  

2.       Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Open Office, mile widziana znajomość obsługi epuap, Empatia, programu Sygnity do obsługi świadczeń),

b) uprzejmość, życzliwość,

c) umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

d) umiejętność pracy pod presją czasu,

e) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań:

a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie
o przyznanie świadczeń,

b) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania
i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,

e) przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

f) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań,

g) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,

h) tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń,

i) obsługa programu Płatnik,

j) obsługa w zakresie przyjmowania i przekazywania korespondencji  Ośrodka.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

a) praca w GOPS Gniewino, ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino,

b) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,

c) czas pracy: 8-godzinna dobowa norma czasu pracy od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo),

d) praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,

e) częste kontakty telefoniczne i bezpośrednio z klientami GOPS,

f) praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,

g) obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych,

h) wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS w Gniewinie,

i) planowany termin zatrudnienia: 1 lipca 2020 r.

 

5.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

 

6.       Wymagane dokumenty :

a) życiorys (CV),

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

c) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

e) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że :

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

g) w przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualne zaświadczenie zawierające okres
i formę zatrudnienia,

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,

i) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać  za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
,, Nabór na stanowisko referenta ds. Funduszu Alimentacyjnego i spraw administracyjno-biurowych” w terminie do 5 czerwca  2020 r.
(decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do GOPS ) na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie  ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino .

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8.         Inne informacje:

1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1.

3. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru można odebrać osobiście, bądź na prośbę kandydata zostaną wysłane pocztą lub zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokona komisja powołana przez Kierownika GOPS. Z czynności trwałego zniszczenia dokumentów aplikacyjnych komisja sporządzi protokół.

           

                                                                                        

Gniewino, 21.05.2020 r.

                                                                                                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                                                                                                            Renata Łuszczak

Zał.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino;

 

2) aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych można napisać do wyznaczonego inspektora ochrony danych - Krzysztof Pukaczewski, Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektorodo@gniewino.pl    

 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przygotowań zmierzających do zawarcia umowy o pracę zgodnie z kompetencjami prawnymi Administratora.

 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” , a także ustawą z dnia 26 czerwca 1074 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);

 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji;

 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo do dostępu do treści danych osobowych,

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

c. prawo do żądania usunięcia danych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych,

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

7) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.

 

8) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i w tym zakresie ich podanie ma charakter obowiązkowy.

 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Oświadczam, że powyższe informacje przyjmuję do wiadomości.

Kopię klauzuli informacyjnej otrzymałem/otrzymałam

 

    …........................................................

Data, podpis wnioskodawcy

 

Zał.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................
 2. Data urodzenia .....................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe..................................................................................................................
 4. Wykształcenie zgodnie z wymogami niezbędnymi podanymi w ogłoszeniu .......................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami dodatkowymi podanymi w ogłoszeniu ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z wymogami niezbędnymi podanymi w ogłoszeniu ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności zgodnie z wymogami dodatkowymi podanymi w ogłoszeniu

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                   ...................................................................

           (miejscowość i data)                                                             (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

   Gniewino dnia 21.12.2019r.

 

                                                                               

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWINIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Irena Olejarz.

 

 

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                             Kierownik GOPS

                                                                                                                                             Renata Łuszczak

                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie

                                  84-250 Gniewino ul. Pomorska 40/1

                    OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3.  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów: word, excel,
 2. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. szeroka wiedza na temat jednostek organizacyjnej GOPS,
 3. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 4. znajomość ustawy o rachunkowości,
 5. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 6. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 8. znajomość przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
 9. znajomość zagadnień dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 10. doświadczenie w rachunkowości budżetowej,
 11. zdolności organizacyjne,
 12. systematyczność, staranność, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość
  w kontaktach z obywatelami.

 

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. prowadzenie rachunkowości  GOPS,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych GOPS ,
 6. przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 7. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika  należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 1. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 

 1. czas pracy 8-godzinna dobowa norma czasu pracy od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo),
 2. praca przy monitorze ekranowym,
 3. częste kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym oraz z pracownikami GOPS

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.)
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji(zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. oświadczenie o biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie programów: word i excel,
 2. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu październiku  2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

 

 

 

 

 1.  

Wymagane dokumenty można przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ,

ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino lub składać osobiście w pokoju nr 201.

Oferty przesyłane pocztą i składane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie  muszą zawierać

dopisek na kopercie „Nabór na stanowisko główny księgowy” w terminie do 20.12.2019r.   do godz. 1400 ( decyduje data wpływu

dokumentów aplikacyjnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ).

 

Oferty, które wpłyną po terminie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu
  i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ( jeżeli będzie taka potrzeba)drogą elektroniczną email oraz pocztą tradycyjną.  
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Pomorska 40/1,
 3. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru można odebrać osobiście w terminie 7 dni ,jeżeli nie będą odebrane zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Z czynności zniszczenia dokumentów aplikacyjnych sporządza się protokół..
 4. Wymagane dokumenty, tj. CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)”
 z własnoręcznym podpisem.
 

 1. Termin zatrudnienia: grudzień  2019  r.

 

 

Gniewino, 04.12.2019r.

 

                                                                                              Kierownik  Renata Łuszczak

                                       

 

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: grudzień  2019

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  21 listopada    2019r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie Renata Łuszczak .

 

Niniejszy nabór nie podlega procedurze opisanej w rozdziale 2 ustawy   z dnia                    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: wrzesień  2019

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  10 października   2019r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie Renata Łuszczak .

 

Niniejszy nabór nie podlega procedurze opisanej w rozdziale 2 ustawy   z dnia                    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: wrzesień  2019

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  05 września  2019r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie Renata Łuszczak .

 

Niniejszy nabór nie podlega procedurze opisanej w rozdziale 2 ustawy   z dnia                    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWINIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko informuje że

zgłosiła się jedna osoba ,która nie została zatrudniona ze względu na brak kwalifikacji wymaganych na stanowisko pracownika socjalnego.

W związku z czym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              Renata Łuszczak

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: lipiec  2019

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  05 lipca  2019r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie Renata Łuszczak .

 

Niniejszy nabór nie podlega procedurze opisanej w rozdziale 2 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2019

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  31 maja     2019r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze

– referenta ds. świadczeń rodzinnych  w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie minimum średnie,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,
  7. umiejętność sprawnej obsługi komputera: oprogramowanie MS Windows, Excel, oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość:
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 1. doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych (co najmniej 10  miesięcy),
 2. preferowane wykształcenie  wyższe ekonomiczne, administracyjne, finanse
  i rachunkowość
 3. dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presja czasu,
 4. poprawna komunikacja pisemna.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) udzielanie informacji dotyczących prawa uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń  rodzinnych;

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych;

5) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

6) przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

7) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń  rodzinnych;

8) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego , regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;

9) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

 

4. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ,
 3. praca wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. - Dz. U. 2018 poz. 1000.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych ” do Dziennika Podawczego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1  – piętro I pokój 201,  lub drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie , ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino    w terminie do 15  kwietnia 2019r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. GOPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie, na jego stronie internetowej .
 6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru,( jeżeli będzie taka konieczność) o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Gniewinie.

 

8) Termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.

 

Gniewino dnia 26.03.2019 r.

 

Kierownik  Ośrodka

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWINIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko informuje że

zgłosiła się jedna osoba ,która nie została zatrudniona ze względu na brak kwalifikacji wymaganych na stanowisko pracownika socjalnego.

W związku z czym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

                                                                                               Kierownik GOPS

                                                                                              Renata Łuszczak

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 2

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2019

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  29  marca     2019r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ

 

 1. Przedmiot naboru:
 • Stanowisko: aspirant pracy socjalnej
 • Liczba stanowisk: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul. Pomorska 40/1,
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony  z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełny etat.
 • Planowane zatrudnienie od marzec 2019  r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • wykształcenie co najmniej średnie maturalne, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, politologia, polityka społeczna.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • nastawienie na własny rozwój, zobowiązanie do  podnoszenia kwalifikacji ,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poprzez podjęcie studiów uzupełniających oraz udział w szkoleniach,
 • rozeznawanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, w asyście  pracownika socjalnego
 • asystowanie przy ustalaniu przez pracownika socjalnego form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc, ustalanie form pomocy pod nadzorem pracownika socjalnego,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy,
 • asystowanie pracownikowi socjalnemu przy prowadzeniu pracy socjalnej z osobą i rodziną,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
 • asystowanie w organizowaniu różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 1. Warunki pracy:
 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, ale niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach.
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 • Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy - miejsce pracy – I piętro budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie . Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Gniewinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załącznika),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, braku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także braku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,
 10. pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko - aspirant pracy socjalnej” do dnia 20 luty 2019 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie OPS pok. nr 201 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino .

Pracodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
 • Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty, które zostały złożone niekompletnie nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
 • Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie – BIP .
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie  pod numerem telefonu: 58 7386703.

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 2

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2018

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  14  grudnia   2018r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 2

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2018

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (w latach 2008 -2013):

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  09 listopada  2018r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 2

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2018

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  10   września 2018r.    do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2018

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  20  sierpnia   do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul.Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 2

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2018

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia  15  lipca  do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

                                                                   

                                                                 

 

 

                                           Gniewino, 05-01-2018r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na wolne stanowisko pracy: referent ds. funduszu alimentacyjnego i spraw   administracyjno – biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko żaden z kandydatów nie został zatrudniony.

 

Uzasadnienie:

Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe wynikające z ogłoszenia o naborze, dotyczące stażu pracy na wymienionym stanowisku.

           

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie

Renata Łuszczak

Gniewino dnia 02.01.2018r.

 

                                               UNIEWAŻNIENIE NABORU

             na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie  unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie, ogłoszony w dniu 12 grudnia   2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie www.gniewino.naszops.pl/bip, z przyczyn organizacyjnych.

 

           

                                                                                                                                                                                                                                                             Kierownik

                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                w Gniewinie

                                                                                                            Renata Łuszczak

 

                                                                                  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. funduszu alimentacyjnego i spraw administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz 489 z późn. zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1257),
 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne,
 • znajomość obsługi komputera,
 • staż pracy na stanowisku ds. funduszu alimentacyjnego lub świadczeń rodzinnych.

b) dodatkowe:

 • niezbędna znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U z 2017, poz. 1952),
 • znajomość obsługi programu Sygnity do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz programu Płatnik,
 • niezbędna wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej będzie miało wpływ na ewentualne zatrudnienie,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na sytuacje stresowe.
 1. Zakres zadań:
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przyjmowanie formularzy w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych,
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • obsługa programu Sygnity: fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne oraz programu Płatnik,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw w zakresie świadczeń rodzinnych – podczas jego nieobecności,
 • fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 1. Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku zostanie określony w zawartej umowie o pracę.
 1. Warunki pracy

      3.1. Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie, z siedzibą ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino.

 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • czas pracy: 8 godzin dziennie (od godziny 7:30 do godziny 15:30),
 • wynagrodzenie zgodnie z przepisami.

      3.2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku i pomieszczeń biurowych.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV (życiorys),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922).

Dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składania kopii lub odpisów – uwierzytelnione.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i spraw administracyjno-biurowych”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2018r. do godz. 14:00.

 1. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
 2. Nabór składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
 • rozmowy kwalifikacyjnej – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (drogą elektroniczną lub telefonicznie) o ewentualnych rozmowach kwalifikacyjnych. Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Gniewinie po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

 1. Informacja o wynikach naboru, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP.

 1. Inne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 738 67 03 lub drogą

elektroniczną pisząc na adres gops@gniewino.pl

 

 

Kierownik GOPS

Renata Łuszczak

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul. Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

 

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: rok 2018

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017  roku  poz. 1769 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8.Prawo jazdy kat. B ( samochód – praca w terenie).

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej      ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 29 grudnia   2017r. do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201, ul.Pomorska 40/1

 

 

                Gniewino dnia 04.05.2017r.

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWINIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Justyna Owczarek zam. Kostkowo.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze.

 

                                                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                                                                          Renata Łuszczak

 

 

 

        Gniewino, dnia 12.04.2017r.

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ogłasza nabór na  stanowisko  urzędnicze – referenta ds. Świadczeń Rodzinnych w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie, ul Pomorska 40/1

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość:
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu postępowania o świadczenie wychowawcze,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 2. doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych,
 3. preferowane wykształcenie  wyższe ekonomiczne, administracyjne, finanse i rachunkowość
 4. dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presja czasu,
 5. poprawna komunikacja pisemna.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych;
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 6. przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;
 8. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
 9. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

 

4. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ,
 3. praca wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony,

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z CV;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
 5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 922)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. Świadczeń Rodzinnych ” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1  – piętro I pokój 201,  lub drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie , ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino w terminie do 27 kwietnia 2017r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. GOPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie, na jego stronie internetowej .
 6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru,( jeżeli będzie taka konieczność) o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Gniewinie.

 

 

 

Gniewino dnia 12.04.2017r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Gniewinie

Renata Łuszczak

 

 

Gniewino dnia 03.04.2017r.

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWINIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Wioleta Kamińska  zam. Nadole.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze łącznie z wymaganiami dodatkowymi  (tj. staż na stanowisku asystenta i ukończony kurs).

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział .

 

 

Z poważaniem

Kierownik GOPS

Renata Łuszczak

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Asystent rodziny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce pracy: Praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie.

Wymagania niezbędne:

- Posiadanie polskiego obywatelstwa.

- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- Osoba składająca aplikację nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Nieposzlakowana opinia.

- Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

- Posiadania prawo jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy.

- Osoba składająca aplikację nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny – jeśli dotyczy.

 Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

c) wykształcenie średnie i odbyte szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
d) wyższe ukończone studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony przez Ministra właściwego ds. Rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Odporność na sytuacje stresowe.

3. Samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.

4. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.

5. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

7.Ukończony kurs asystenta rodziny .

8. Wymagany staż na stanowisku asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należą w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) praca  z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną również praca z gminną komisją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ".

2. Kserokopie świadectw pracy.

3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

4. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona – w przypadku kandydata, który jest rodzicem.

8. Oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino, pokój nr 201, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY” do dnia 31 marca 2017r.   do godz. 15ºº.
Aplikacje niekompletne  nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS Gniewino niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Gniewinie

Renata Łuszczak

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie  unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie , ogłoszony w dniu 17 stycznia  2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie www.gniewino.naszops.pl/bip oraz Urzędu  Gminy w Gniewinie, z przyczyn organizacyjnych.

 

          

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie

Renata Łuszczak

 

 

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

84-250 Gniewino

ul. Pomorska 40/1

tel. 58 6767994

e-mail: gops@gniewino.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2.Liczba stanowisk: 1

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

4. Zatrudnienie: od  luty 2017r

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę /  pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
• ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

2.Obywatelstwo polskie

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1.Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2.Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego

3.Umiejętność pracy w zespole

4.Wysokie umiejętności komunikacyjne

5.Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6.Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7.Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1.Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

2.Praca socjalna

3.Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

4.Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

5.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

7.Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS w Gniewinie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wykonywaną pracą..

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

3. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

4. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV  należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia 31 stycznia 2017r. do godz.15 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie pokój nr 201 , ul .Pomorska 40/1

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie

Renata Łuszczak

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny