Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona danych osobowych

Czcionka:

INFORMACJE RODO

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie .

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino.

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Krzysztofa Pukaczewskiego , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Można się z nim kontaktować :

 

 1. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: inspektorodo@gniewino.pl
 2. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera określone dane osobowe dotyczące: klientów, kandydatów do pracypracownikówświadczeń usług socjalnych, kontrahentów (fakturo biorców - zleceniobiorców).

Najczęstsze typy informacji, to: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, informacje o płatnościach, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, obsługa korespondencji.

Będziemy również zbierać dane osobowe z wniosków o przyznanie świadczeń, wniosków o pracę (takich jak, CV kandydatów do pracy, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poniżej prezentujemy klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA, O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”ŚWIADCZENIE „DOBRY START”,PRAWO ENERGETYCZNE”,DODATKI MIESZKANIOWE,POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA,

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino

Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) –  Krzysztof Pukaczewski , w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Dane do kontaktu z IOD, to:

 1. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: inspektorodo@gniewino.pl
 2. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c), Pani/Pana dane osobowe Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:

ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1952, ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851, ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 poz. 1860, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2092, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t. j. Dz. U. z 2018 poz. 554);ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 966 z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia1997r. prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie o ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 ),

 

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, KRUS.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z /ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t. j. Dz. U. z 2018 poz. 217;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY,KARTA DUŻEJ RODZINY ,OPIEKA ZDROWOTNA,WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie , ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino

Powołany Inspektora Ochrony Danych (IOD)  - Krzysztof Pukaczewski , w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Dane do kontaktu z IOD, to:

 1. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: inspektorodo@gniewino.pl
 2. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1 ,84-250 Gniewino

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c Pani/Pana dane osobowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:

ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2017 poz.1769, ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1257, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1938, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1390, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t. j. Dz. U. z 2017 poz. 697, ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832,ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r ., poz. 1286 ze zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.),

 •  
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą między innymi: banki, dostawcy oprogramowania, policja, prokuratura, komornik, ZUS, placówki oświatowe, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 217;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino

Powołany Inspektor  Ochrony Danych (IOD) – Krzysztof Pukaczewski , w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Dane do kontaktu z IOD, to:

 1. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: inspektorodo@gniewino.pl
 2. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie , ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.
 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 • Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji.
 • Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino

 

Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Krzysztof Pukaczewski , w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Dane do kontaktu z IOD, to:

 1. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: inspektorodo@gniewino.pl
 2. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie , ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino
 • Z Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług .
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.
 • Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (FAKTURO BIORCÓW) / ZLECENIOBIORCÓW

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino

Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Krzysztof Pukaczewski , w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Dane do kontaktu z IOD, to:

 1. (za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: inspektorodo@gniewino.pl
 2. oraz pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie , ul. Pomorska 40/1 , 84-250 Gniewino
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych.
 • Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 • Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem.
 • Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny