Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Konkurs na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych

Utworzono dnia 26.03.2019
Czcionka:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze

– referenta ds. świadczeń rodzinnych  w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie minimum średnie,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,
  7. umiejętność sprawnej obsługi komputera: oprogramowanie MS Windows, Excel, oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość:
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 1. doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych (co najmniej 10  miesięcy),
 2. preferowane wykształcenie  wyższe ekonomiczne, administracyjne, finanse
  i rachunkowość
 3. dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presja czasu,
 4. poprawna komunikacja pisemna.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) udzielanie informacji dotyczących prawa uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń  rodzinnych;

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych;

5) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

6) przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

7) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń  rodzinnych;

8) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego , regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;

9) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

 

4. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie ,
 3. praca wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. - Dz. U. 2018 poz. 1000.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych ” do Dziennika Podawczego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1  – piętro I pokój 201,  lub drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie , ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino    w terminie do 15  kwietnia 2019r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. GOPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie, na jego stronie internetowej .
 6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru,( jeżeli będzie taka konieczność) o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Gniewinie.

 

8) Termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.

 

Gniewino dnia 26.03.2019 r.

 

Kierownik  Ośrodka

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 104

W tym miesiącu: 2

W poprzednim miesiącu: 445

Wszystkich: 32346